Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – OLIVA TRADE s.r.o., Mestský park 13, 040 01 Košice, IČO: 36 815 080 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho (  ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.clematis.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.clematis.sk.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
a) identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu) – v prípade, že dodacia adresa nieje úplná alebo správna, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.
b) veľkosť objednaného tovaru
c) množstvo objednaného tovaru
d) adresu miesta dodania tovaru

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.

3. Expedičné náklady (hradí objednávajúci):
a) doručenie tovaru kuriérom GLS (platí pre územie Slovenska) – poplatok v hodnote 2.99 €, pri nákupe nad 50€ je doručenie ZADARMO (neplatí pri zasielaní nápoja CAREA Drink). Pokiaľ je objednaný tovar dostupný, bude Vám doručený do 2 pracovných dní (platí len pre maloobchodných zákazníkov).
b) doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku – platia rovnaké podmienky v tomto článku, bod č. 3. a)

4. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takomto prípade príjmite naše ospravedlnenie. O oneskorení dodávky alebo vypredaní tovaru budete vyrozumení. Ďakujeme za pochopenie.

5. U objednávok s vyššou hodnotou môže dodávateľ resp. predávajúci e-mailom alebo telefonicky overiť pravosť (alebo správnosť obsahu) objednávky pred jej odoslaním.

6. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

7. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške - 2,99 €.


Článok III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s údajmi o objednávke. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

2. Platba sa uskutočňuje dobierkou pri preberaní zásielky alebo v hotovosti v prípade doručenia kuriérskou službou GLS. Platbu môžete vykonať aj cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom (po zaslaní platobných údajov našimi pracovníkmi na Váš e-mail).

3. V prípade, že kupujúci neprevezme ním objednaný a požadovaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je opravnený v zmysle týchto obchodných podmienok, požadovať preplatenie nákladov vzniknutých predávajúcemu neprebratím tovaru. Následne bude pre daného kupujúceho zablokovaná možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode.

4. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.


Článok IV. Záruka a reklamácie

1.Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

2. Čas, odkedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (faktúra). Doklad si preto dôkladne uschovajte. Bez tohoto dokladu nie je možné tovar reklamovať. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

4. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

5. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

6. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
 

OLIVA TRADE s.r.o.

Krosnianska 10
040 22 Košice

spolu s vypísaným formulárom Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie (urýchlite tak vybavenie Vašej reklamácie, resp. žiadosti o výmenu alebo vrátenie tovaru).

7. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi ju hradíme my (doporučujeme zásielku zaslať doporučene) a my Vám tovar buď:
a) opravíme na vlastné náklady (ak ide o odstrániteľnú vadu) a pošleme Vám ho späť
b) ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni jeho ďalšiemu použitiu, zašleme Vám na výmenu rovnaký nový výrobok. Reklamovaný tovar nikdy nezasielajte ako dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať - bude Vám vrátená späť. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.

8. Aby bolo možné správne určiť pôvod chyby, je nutné výrobok reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po zistení chyby na tovare. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie na daný účel. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite používania vydržať. To znamená, že prirodzené fyzické opotrebovanie výrobku nie je dôvodom na reklamáciu. Predávajúci zodpovedá len za materiálové vady a chyby výrobného charakteru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli úmyselným poškodením, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním a udržiavaním výrobku.

9. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
a) aby mohla byť reklamácia vybavená včas a k spokojnosti zákazníka je nevyhnutné, aby odberateľ pri uplatnení reklamácie tovar predložil riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, s presným definovaním závad na tovare spolu s dokladom potvrdzujúcim kúpu tovaru (faktúra)..
b) kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici, na adresu OLIVA TRADE s.r.o., Krosnianska 10, 040 22 Košice.
c) poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.

10. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

11. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.


Článok V. Výmena tovaru

1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
3. Postup pri výmene:
a) kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v obale na to určenom, na adresu: OLIVA TRADE s.r.o., Krosnianska 10, 040 22 Košice
b) tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
c) vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
d) za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2,99 €.
e) doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.

4. Objednané výrobky - spodnú bielizeň, termoprádlo, plavky atď. je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie


Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom alebo poslať vyplnené tlačivo formulár na vrátenie tovaru
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci bude postupovať v zmysle § 12 ods. 4 z. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
5. V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 2,99 €.
6. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
7. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
8. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na adresu OLIVA TRADE s.r.o., Krosnianska 10, 040 01 Košice, podľa postupu uvedeného v bode 3 článku V týchto podmienok.

Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie

 
Článok VII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.clematis.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
3. Tieto podmienky sú platné od 1.8.2010.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Alternatívne riešenia sporov

Dávame Vám do pozornostni nasledovné: V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2016.