Výmena/vrátenie/reklamácia tovaru

Reklamáciu tovaru/výmenu/vrátenie tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním do 14 dní od obdržania zásielky na adresu predávajúceho :

MACAO SLOVAKIA s.r.o.

Krosnianska 10

040 22 Košice

spolu s vypísaným formulárom, ktorý je vložený v balíku spolu s tovarom alebo si ho môžete stiahnuť tu: Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie (urýchlite tak vybavenie Vašej reklamácie, resp. žiadosti o výmenu alebo vrátenie tovaru).

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi ju hradíme my (doporučujeme zásielku zaslať doporučene) a my Vám tovar buď:
a) opravíme na vlastné náklady (ak ide o odstrániteľnú vadu) a pošleme Vám ho späť
b) ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni jeho ďalšiemu použitiu, zašleme Vám na výmenu rovnaký nový výrobok. Reklamovaný tovar nikdy nezasielajte ako dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať - bude Vám vrátená späť. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.

Aby bolo možné správne určiť pôvod chyby, je nutné výrobok reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po zistení chyby na tovare. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie na daný účel. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite používania vydržať. To znamená, že prirodzené fyzické opotrebovanie výrobku nie je dôvodom na reklamáciu. Predávajúci zodpovedá len za materiálové vady a chyby výrobného charakteru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli úmyselným poškodením, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním a udržiavaním výrobku.

Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
a) aby mohla byť reklamácia vybavená včas a k spokojnosti zákazníka je nevyhnutné, aby odberateľ pri uplatnení reklamácie tovar predložil riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, s presným definovaním závad na tovare spolu s dokladom potvrdzujúcim kúpu tovaru (faktúra)..
b) kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici, na adresu MACAO SLOVAKIA s.r.o., Krosnianska 10, 040 22 Košice.
c) poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.


Výmena tovaru

1. Pokiaľ kupujúcemu výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou, bude kupujúcemu zaslaný produkt na výmenu v požadovanej veľkosti alebo farby kupujúceho.


2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.


3. Postup pri výmene:
a) kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu produkt mechanicky nepoškodený, čistý, v obale na to určenom, spolu s vyplneným formulárom na výmenu tovaru, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť tu: Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie  na adresu: MACAO SLOVAKIA s.r.o., Krosnianska 10, 040 22 Košice
b) tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
c) predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby
d) za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2,99 €.
e) doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.

4. Objednané výrobky - spodnú bielizeň, termoprádlo, plavky atď. je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Fomulár na stiahnutie: Výmenný / reklamačný formulár na stiahnutie


Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.


3. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva).


6. V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 2,99 €.

7. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

8. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.


9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu produkt na adresu MACAO SLOVAKIA s.r.o., Krosnianska 10, 040 22 Košice, podľa postupu uvedeného v bode 3 článku V. týchto podmienok.

 

V prípade akýchkoľvek otázky ohľadom výmeny, vrátenia alebo reklamácie tovaru nás kontaktujte na tel.čísle 0911 633 440 alebo e-mailom na info@clematis.sk. Ďakujeme.